FAQ

Hvem vil havneudvidelsen reelt gavne…?

Forundersøgelsen viser, at projektet har en stor samfundsøkonomisk værdi. Med en øget produktionsværdi på havnen og i oplandet på op til 400 mio. kr./år og op mod 200 arbejdspladser vil det naturligvis have markant betydning – lokalt men også regionalt via underleverandører og en styrkelse af den maritime klynge på Sydfyn.


Investeringen gavner produktionsvirksomheder, der servicerer og bygger skibe, men også andre virksomheder der er afhængige af større mængde varer ud eller ind til Ærø eksempelvis landbruget, varmeforsyningen o.l. Havet er eneste transportvej, og begge typer af erhverv udfordres nu af udviklingen mod større og større skibe, der ikke kan besejle Ærø.


Investeringen vil særligt gavne produktionsvirksomhederne omkring de maritime erhverv. Udover at løfte Sydfyn og Ærø vil det styrke den danske værftsindustri som helhed. På grund af Ærøs beliggenhed, i forhold til de internationale sejlruter, konkurrerer de maritime produktionsvirksomheder i høj grad med nordtyske, polske og baltiske virksomheder. En udvidelse vil styrke konkurrenceevnen og altså kunne trække ny omsætning til Danmark.


Hvad investerer virksomhederne...?

Søby Værft vil bygge en tørdok, der kan dokke skibe på op til 150 m. Investeringen på godt 80 mio. kr. finansieres udelukkende af værftet. Værftet og havnens øvrige virksomheder betaler leje af arealerne til havnen.


Ærø Kommune har finansieret en VVM-undersøgelse, som er færdig vinteren 2017/2018..


Hvorfor er dette en opgave for staten…?

Projektet skal sikre udvikling og bosætning på Ærø. Der er et nationalt fokus på at sikre et vækst i landdistrikterne og herunder øerne. Havnen er det infrastrukturelle knudepunkt for en ø, og udvidelsen er derfor essentiel for fremtidig vækst på Ærø. Der er således tale om hjælp til selvhjælp. I lighed med eksempelvis det store motorvejsnetværk, der sikrer virksomheder gode vilkår for udvikling, vil denne havneudvidelse sikre nye udviklingsmuligheder for private virksomheder på Ærø. Investeringen kan ikke løftes lokalt.


Er der lokal enighed…?

En enig kommunalbestyrelse bakker op om denne udvidelse af Ærøs erhvervshavn.  De har medfinansieret forundersøgelsen, VVM og senest bevilliget 41 mio. kr. til udvidelsen.


Er der ikke tale om ulovlig statsstøtte til private virksomheder…?

Nej. Der er tale om en traditionel offentlig investering i bedre infrastruktur.


Kammeradvokaten har i november 2016 vurderet projektet i relation til EUs statsstøtteregler. Konklusionen er klar. Statsstøttereglerne er ingen hindring for en statslig medfinansiering. Projektet skal dog anmeldes kommissionen, men kammeradvokaten forventer en tilladelse fra kommissonen. Endvidere er der kommet nye regler i sommeren 2017. De fritager Søby Havn fra at skulle melde det til Kommissionen.


I 2011 verserede en sag omkring statsstøtte i Thyborøn Havn. 35 mio. kr. var bevilliget til en ny tørdok. Det endte med, at Thyborøn Havn i stedet brugte statstilskuddet til uddybningsopgaver. I Søby Havn investeres ikke i tørdok e.l. men kun i infrastruktur på havnen.


Statsforvaltningen og Økonomi- og Indenrigsministeriet har tidligere meddelt, at den selvejende havn kan sidestilles med en ren kommunal havn, hvad angår muligheden for offentlige tilskud, idet havnen udfører opgaver, som en kommunal havn selv vil kunne varetage eksempelvis drift af havneanlæg, betjening af skibe og areallejere.


Hjælper vi blot produktionsvirksomheder, der alligevel er på vej væk fra Danmark…?

Ærø har 22 virksomheder med tilknytning til de maritime erhverv. Dette spænder fra rådgivningsvirksomhed til deciderede produktionsvirksomheder.  4 af produktionsvirksomhederne er placeret på Søby Havn. Alene siden 2012 er der kommet to nye virksomheder på havnen.


Den største private virksomhed på Ærø er Søby Værft.


Virksomhederne på Ærø står i øjeblikket i spidsen for udviklingen af verdens kraftigste el-færge. Det viser virksomheder med innovationskraft, og åbner nye muligheder de kommende år.


Er det rent miljømæssigt en farbar vej…?

Søby Havn er eneste havn på Ærø der ikke ligger i et Natura2000 område. Havnen har en naturlig dybde, hvorfor det ikke kræver større udgravning. Der er igangsat en VVM-undersøgelse, som afsluttes vinteren 2017/2018.


Holder økonomien...?

Tegninger og detailbudget er udarbejdet af Rambøll. Budgettet er på 161 mio. kr. plus 3 mio. kr. til forundersøgelser, planlægning mv. Det oprindelige budget var på 221 mio. kr. For at nedbringe udgiften er projektet beskåret. Dybdegangen i havnen er minimeret med 1 meter, ligesom molerne er justeret for at begrænse udgiften.

Herudover kommer fase to som omfatter nye lystbådebroer, servicebygning og en eventuel ny strand og havnebad. Dette koster i alt 17 mio. kr.